MAMMAAKSA AFAAN OROMOO
Namni akka ofii beeku alaa’ol hin lalabu.
Akka abaluutiin sirbaan Morma nama jallisa.
Ijji gaara duubatti waah in garree tan mutaan of keesaa guurani.
Hardha na argaan boruu nadhossaadha.
Haatee bareeddii Jennaan karaa kana dhufti jedhe.
Akka beekanitti mana offii eegatu jedha.
Beekaa tokko irra walaala lamma wayya jedhe.
Oduun Marii qabu hin Ajaahu jedhan.
Waliii galaan Alaa gala.
Foontu foonii Dhiga.
Korma Abbaa Dikeen darbate Ormi dhagaan darbatu jedhaan.
Sa’a Abbaan gaafa cabse Ambi Ija baaysa jedhaa.
Jiraa Salphisuun Jalaa callisuu jedhaan.
Walfakkaatuun Walbarbaaddii jedhaan.
Qunceen Muka tokko Muka tokkooti hin qabatu jedha.
Haadha Laali Intala Fuudhii jedhan.
Dibbichi boru Kormaa Gooranati beeysisa jedhan.
Baraafi furguggee gad jedhaniit Jala darbaan
Jiini Osuma ibsuu keessati dukkanaawa jedhan.
Akka dhiiteti waah in haaftu Jedhaan.
Hanga fedhee yoo tuulanillee Kijibni dhugaa hin mooyyu jedhan.
Ijji dhugaan boochee imimmaan hin dhabdu jedhaan.
Nama Nama arguun na argi hin jedhaan jedhaan.
Nama Beekaa Rafuu Kaasuun Nama dhibbaa jedhan.
Ittii citaan Citaan Elee baasaan jedhaa.
Namni Wallaalaa hin qabu jedhaan.
Billaachi Hudduurraa hin qabu Dhagaati Uwwisa Jedhan.
Algaa ilkee Kolfaa fira ijja imimmaani.
Hamaakoo Hamataako Jedhaan.
Ukkukubsuun Lukku Maxanaan Kufissuu jedhaan.
Namni Guddaa ofii hin Kabbaje Xiqaa ofii hin Kabajuu jedhaan.
Hangafa doofe Quxisuutu dhaala jedhaa.
Kan Akka fardaa nyaatu Gaafa akka namaati nyaatu du’a.
Garaacha Dheedhii Garaati beeki.
Keessuumaa qamalee raafuu keessati arguu.
Raadii Harree jala oltu dhuufuu bartii jedhaan.
Namni lafati wal hin taane Muka waliin hin koruu.
Harni ni qalata malee hin citu.
Odoo gubbanu kofalla jettee akaawiin
Akka Cabaaniiti hokkolaan jedha.
Katufatantu Nama dhaala jedhaan.
Gorsii Gorsii gara Abbaan jaalatuti gorsii jedhaan.
Soogidana ofii jedhii mi’aawi ykn dhagaatahi.
Harreeb fe’aa barbaadduu ofiif deemaa dhufti.
Kanfardaan barbaadan Lafo argataan
Kormi Biyya ofiitti Bookisu biyyi namaati ni mardhata jedhaan.
Kandiina fira godhaachuu bare fira ofii hin beekku jedhaan.
Abbaan damma nyaateef ilma afaan hin mi’aawu jedhan.
Kan akka ofii hin beeyne quba namatti laata jedhaan.
Namni Ollaa maraata galu mana of irraati eegaa bula jedhan.
Kokkolfaat nama nyaati jedhaan gonfaan.
Qeerrransa Eegee hin qaban qabaan gad hin dhiisan.
Haatee haateet haaduu ofiin qaltu baaftee jedhaan.
Harka hanna bare dooluutu Sosso’a jedhaan.
Namni bira dhania hin beeyne dirra dhahaniis hin beekuu.
Hadaammii olla agamsaa imimaan irraa hin dhaban.
Bitaan Koraniis Mirgaan Koraniis Wlgahiin Koora’irraati jedhaan.
Afaan dubbii baree Utubbaati Hasaasa.
Maqaan Baduu Mannaa Mataan Baduu wayyaa jedhaan.
Qunceen Wal-gargaarteet Arba hiiti jedhan
Malaan Malaa uruu jedhan
Akka namtittiin tiruu goote tiruun namtittii hin goone jedhaan.
Harka namatiin Ibidda Qabachuun Nama hin dhibuu.
Turu tura malee numa uraa.
Horiin deegaa qilee irra dheeda.
Lafa hin beeyne Maqaaf hin badadaan.
Bishaan malaan waadaan
Harkaan dhaabaniit barbareen nama gubdi.
Jaarsi du’aa ka’e si hin abbariin.
Baraan Barruu Horaan
Barri hamaan ni darba Maqaan hamaan hin darbu.
Karra Cufachuu manna balbala cufachuu wayya.
Nitaati Jennee qallee Hin taatu jennan harree galle jedhan.
Intalti garaa laaftu mana ofiitti olfoofti jedhan.
Akka kufaaniti hin hafaan
Hirriibni Obbolleessa du’aati.
Afaan gaariin Afaa gaarii caala.
Dubbiin guddaatee harreeti hin fe’amne.
Waan olkaawwan olka’anii fuudhu.
Namni farda koorse galgala koora baa’ata.
Namni guyyaa bofa arge halkaan teepha dheessa.
Haati hattuun ilntala hin amantu.
Abbaa gabaaba ijjoolleen hiriyaa seete.
Abbaan Iyyatu firri dirmata.
Tiiteeysi baaduutti daakaa bareet danfati lixa jedhan.
Gurri Abbaa duuba.
Boru hin beekneen Qooda bokoo ishee lama.
Hantuutaaf Lubbuu dha adurreef tapha jedhaan.
Waliigalaan Alaa galaan.