Koroonaa Vaayrasiin Kun dhibee Salphaa miti Salphisnee laaluun gaarii miti.

Ummatni keenya Dhibee Koronaa kana salphisnee laaluun gaarii miti. Mallattooleen dhibee Koroonaa tokko tokko jalqaba irrati dhibee akka qufaa, alarjii fi kkf waliin yoo walfakkatelleaddeemsa keessatiti fi safisaan miidhaan inni lubbuu namaa gaaga’uu fi tamsa’u dhibee kana hamaa fi adda kan godhuudha. Dhibeen kun addunyaa irra wal gahuun biyyoota diinaagdee fi teeknooloojii dhaan guddataniis tahee gudina irra jiraniis miidhaat jira. Dhibeen kun dawaa hin qabu. Kana irraa ka’uudhaan lubbuu hedduu du’a irraa olchuun hin danda’amne.

Mallattoon dhibee kana:

laydaa qaamaa garmalee dabaluu, kufaa goggaa, hafuura namaati kutuu, darbee darbee qaamni nama, dadhabbii qaamaa fi yoo mallatoon leen dhukkuba gararaa dur qaama keessa jiraate daraan namaati hammeessuufaadha. Akka walii galaati namoota hedduu adduyaa tana irrati qabeet jira. Tajaajila diinaagdeeti fi geejibaas gaaga’ama guddaa irraan gahee jira. Haatahuu kan qabamee irraa fayyees hedduu jira.

Kun kan irraati hunda’u akkaataa qaama keenya keessa dur nuti fayyaa qabnuu fi akkasuma umrii irraatillee ni hundaaha. Fknf Akka CDC ykn giddu galleessi ameerikaati argamu kan dhibee toohatu ibseeti namootni harki caalaan erga dhibee kanaan qabamanii irraa fayyuu dadhabuun kan du’uu warra umriin isaanii 60 olii, warra dhibee akka dhukkuba sukkarra, dhiibbaa dhiigaa, kalee, sombaa fi kkf qabantuu caalaati du’aa jira. Akkasuma ijjolleen umriidhaan dardaraas ykn xiqqoo tahaanis bakka gara garaati du’aa akka jiraan ni himamu. Kanumaan oso jiruu 100% keessaa 80% namootni qabamaan mallattoo xiqo xiqoo tokko tokko argisisuun irraa fayyuu daandahu. 20% sababa madinummaa, dhibee biraa fi umriin walqabatuun of irra ittisuu dadhabuun du’aa jira jedhama.

Akka Doktarooni hedduun jedhaniiti, Dhibeen kuun eefa facaa’ee waldhaanuu fi toohachuun baay’ee ulfaata. Akkuma arginuuti waldhaanuu ykn tajaajila baraaru dhukkubsataaf keennuu dadhabbuu irraa kan ka’ee adduunyaa irraati namootni hedduun du’uu fi dhibee kanaaf saxilamuun jira. Keessatuu biyyootni gudataa jiraan Kan meeshaalee Hargansuuf nama qargaaru, hospitaala, siree hospitaalaa fi qorichoota mallattoolee xixiqqoodhuma dhukkubichaan walqabatulee namarraa yeroof xiqeesuuf gargaarullee hin qabnee keessati dhibee kana eefaa biyya ykn hawaasa keessa galee ni waldhaana jechuun waan hin dan dahamneedha.

Falli tokkichi jiru dhibee kana akka caalaati hin tamsaane ittisuu duwwaadha. Dhibee kan ittisuudhaaf hawaasaa keenyaaf hubannoo gahaa kennuufi oddeefannoo waltawaa fi barbaachisatahe amma ammati karaa hundaan biraan gahuun barbaachisaadha . Dhibeen kun karaa garagaraatiin dadarba. Fkf, dhibeen kun hafuuran, tutuqaan fi waan dhangala’oo qaama keenya irraa faca’uu kan vaayrasii taheen waan darbuuf wal irraa fagaachuun fi amma amma harka dhiqachuun gaariidha. Yeroo amma biyya keenya seenee iddoo tokko tokko dhaqabuun gara nama 43 irrati mallattoon muldhachuun lubbuun nama lamas akka dabarte himamaa jira.

Adeemsi Dhibee kana of irraa ittisuuf nu gargaaru tokko tokko:

Galga ykn gloves harkaa kawachuu yoo dalagnuu fi waa qabanu.

Funyaanii fi afaan keenya golga fuulaa ykn mask waan jedhamuun haguugachuun gaariidha. Fknf, yeroo karaa deemnu fi namaan walbira dhaabbanu hunda. Kana waanuma nannoo keenya jiru irra tolfachuun ni danda’ama kan akka iskaarvii, imaamataa, fooxaa fi carqumaa salphaa dhoosnee fuula haguugachuu dandeenya.

Yeroo dhaabbannuu fi teenyuu, wal irraa meetera 1 yk faana 6 wal irraa hiiquu qabna.

Harka wal fuudhuu fi wal hammachuu dhiisuu qabna,

Harka keenya daqiiqaa 20 hanga 40 ykn amma amma saamunaan akka gaariitti dhiqachuu qabna.

Imala deemuu keessatuu geejiba hawaasaatiin dhiisuu qabna.

Bakka akka namootaan walitti walgahaan kan walgahii hawaasummaa, hojjii , amantii fi mana mana barnootaas yeroof dhiisuu qabna.

Akka tasaa mallatoon koronaa yoo of irraati arginee atatammaan mana yaalaa bilbillee of laaluu qabna.

Yeroo Haxifannu ykn qufaanuu hark keenya ciqilee qidduuti gad jennee haxifachuu ykn qufa’uu qabna.

Yoo dhukkubicha Koronaatiin nus tahee matiin keenyaas qabame yeroof kophaati baasnee tajaajilamuun ykn tajaajiluun waldhaansa argachuun tamsa’ina dhibee kanaa xiqeessuun ni danda’ama.

Kanaaf ummatni keenya dhibee kana oso ittisuu dandenyuu akka salphaati laalee addeemsa dhibee kana ittisuu dandahu hordofuu dhabuun dhibeen kun nu keessa caalaati akka hin tamsaane cimsinee hojjechuu qabna.

Waanuma naannoo keenya jiru irraa kaanee Koroonaa of irraa ittisuun ni danda’ama. Fakkeenyaaf kun wal irraa fagaatanii harka dhiqachuun dhibee kana akka hin dadabareef nu ni gargaara.

Image may contain: one or more people, people playing sports, people standing and outdoor

Watch for symptoms

Reported illnesses have ranged from mild symptoms to severe illness and death for confirmed coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases.

These symptoms may appear 2-14 days after exposure (based on the incubation period of MERS-CoV viruses).

  • Fever
  • Cough
  • Shortness of breath
Person perspiring and thermometer indicating person has a fever
person holding a cloth and coughing into the cloth
image depicting lungs with restricted air representing shortness of breath

When to Seek Medical Attention

If you develop emergency warning signs for COVID-19 get medical attention immediately. Emergency warning signs include*:

  • Trouble breathing
  • Persistent pain or pressure in the chest
  • New confusion or inability to arouse
  • Bluish lips or face

*This list is not all inclusive. Please consult your medical provider for any other symptoms that are severe or concerning.

Update from CDC about CORONA VIRUS,
CDC@CDCgov
·Take action to slow the spread of #COVID19 by wearing a cloth face covering in public spaces, keeping at least 6 feet of physical distance, & frequently washing your hands. Make a cloth face covering from a t-shirt, scarf or cloth napkin. Learn more at https://bit.ly/2Ravt42.

Image

CORONA vayrasii irraa of eegaa. Haaleen dhukkuba kana ittisuuf gargaaraan@ DR. Nuradin L.
Info from CDC.gov.
Image

Dr. Nuradin L. irra,

Waamicha deeggarsaa odeeffannoo waa’ee COVID-19 ummata keenya baadiyaa jiru qaqqabsiisuuf goonee turreen Jawar Mohammed Konkolataaf Montarboo nuuf ergiseen hardha Godina Arsi Lixaa aanaa Kofalee ( magaalaafi baadiyaale muraasa aanichaa), akkasumas magaalota akka Ashookaa, Waabee, fi Eddoof ergaaf odeeffannoo waa’ee dhukkubichaa dabarsinee jirra. Asumaan Jawaariinis deeggarsa isaaf galateeffachuun barbaada.

Dabalataan Teme Beriso konkolaataa boba’aafi konkolaachisaa wojji nuuf keennuuf waadaa nuuf seeneera. Olmaa guddaa ummata kanaaf oolteef hedduu galatoomi, bakka bahetti Waaqni haa guutu. Ulfaadhu!

Hardha Dr. Tahir B. Ware (Ispeeshalisti Dhibee Keessoo -Internist) fi W/E/Fayyaa Godinaa irraa ammoo Wogene Dame woliin odeeffannoofi barnoota tokko tokko kennaa oolle. Boru oolmaan gammoojji Siraaroofi Shaallaati.

April 5, 2020, 11:40 AM EDT

Cleaning staff disinfect a metro carriage in Addis Ababa -- Ethiopia announced its first COVID-19 deaths Sunday (AFP Photo/Michael Tewelde)
Cleaning staff disinfect a metro carriage in Addis Ababa — Ethiopia announced its first COVID-19 deaths Sunday (AFP Photo/Michael Tewelde)

Addis Ababa (AFP) – Ethiopia on Sunday announced the first death of a patient suffering from COVID-19, the disease caused by the coronavirus, as officials ramped up testing to get a clearer picture of the outbreak there.

“It is my deepest regret to announce the first death of a patient from #COVID19 in Ethiopia,” Health Minister Lia Tadesse said on Twitter.

The victim was a 60-year-old Ethiopian woman who had spent six days in intensive care, a health ministry statement said.

Prime Minister Abiy Ahmed also took to Twitter on Sunday to offer his condolences.

Ethiopia, a country of more than 100 million people, confirmed its first case of COVID-19 on March 13 and has recorded just 43 in total — mostly people who have a history of recent foreign travel.

But testing has been extremely limited.

As of Friday, the country had conducted just 1,222 tests, according to the Ethiopian Public Health Institute.

South Africa, by comparison, has performed tens of thousands of tests.

On Saturday, Ethiopian officials announced they were conducting an additional 647 tests “as part of strengthening the COVID-19 surveillance”.

The new round of testing targeted health workers, people in the transportation sector who have “direct contact with passengers” and “randomly selected community members” in Addis Ababa, the capital, and the city of Adama in the Oromia region.

It was intended to help determine whether there has been undetected community transmission, said Dr Adisu Kebede, director of national laboratory capacity building.

“There are also a few cases that we identified that have no travel history and things like that, and from their contacts, you can guess that there is community transmission already,” Adisu said.

“The WHO recommended ‘test, test, test,’ so we had to test more people,” he added.

The country has “around 23,000” testing kits available, the vast majority of them donated last month by Chinese billionaire Jack Ma, Adisu said.

It has no rapid testing capacity, and its facilities can currently process no more than 500 tests per day, he said, though the goal is to push that figure to over 1,000 by the end of the month.